window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-37EG7EW680');

THAAT’S IT
KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 Blok No:199/6 Şişli/İstanbul adresinde mukim Thaat’s It Eğitim Danışmanlık ve Reklamcılık Limited Şirketi (“Şirket” veya “Thaat’s It”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

 • Ad, soyad ve T.C. Kimlik Numaranız dahil kimlik bilgileriniz;
 • E-posta adresi, telefon numarası ve sosyal medya hesapları dahil iletişim bilgileriniz;
 • İkamet adresiniz, eyalet, şehir, posta kodu dahil lokasyon bilgileriniz;
 • İnternet sitesinde mevcut resim ve fotoğraflar dahil görsel bilgileriniz;
 • Eğitim bilgileriniz ve mesleki deneyim bilgileriniz;
 • Talep ve şikayet bilgileri dahil müşteri işlem bilgileriniz;
 • Çerez kayıtları dahil pazarlama bilgileriniz.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

 • Şirketimiz ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların, Şirketimiz ve/veya Şirketimize bağlı birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, kampanya, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikayet ve önerileri değerlendirebilmek ve Şirketimiz ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçilebilmesi,
 • Araştırma katılımcılarımızla iletişime geçilmesi, araştırma faaliyetlerimizin yürütülmesi,
 • İnternet sitesi deneyimlerini iyileştirilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmeden doğan sorumluluklarımızın yerine getirilmesi,
 • Satın alımları ve etkileşimlerin kolaylaştırılması,
 • İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata, sorun ve bugların tespit edilmesi, bunların giderilmesi ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunulması,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri destek hizmetlerinin sağlanması,
 • İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi. (Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz)
 • Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi,
 • Ticari elektronik iletilerin yollanması,
 • Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerini yürütülmesi,
 • Sosyal medya iletişim süreçlerinin planlanması,
 • Çeşitli mecralar üzerinden reklam gösterilerek pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi,
 • E-bülten gönderilmesi,
 • İnternet sitemiz üzerinden bilgi talep eden kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • İş faaliyetlerimizin yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.
 • Yazılımlarımızın ve sistemlerimizin güvenliğini sağlamak ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

 • E-posta, telefon, internet sitesi, basılı form ve diğer fiziksel ve elektronik ortamlar aracılığı ile doğrudan sizden,
 • Hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza dair kendi kayıtlarımızdan,
 • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla,
 • Sosyal medya ve kariyer platformlarından.

İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, Şirketin hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen ilgili kişinin açık rızasının bulunması ve kanunlarda öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak bazı kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar da dahil olmak üzere;

 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 • Hissedarlarımıza,
 • Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve adli veya idari mercilerden gelen talepler ve denetimler kapsamında bilgi talep edilmesi ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda gerekli hukuki aksiyonların alınması bakımından yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili özel kişilere
aktarılabilecektir.

Thaat’s It verilerinizi asla üçüncü bir tarafa satmayacaktır.

Sizden veya sizin hakkınızda elde edilen herhangi bir kişisel veriyi, varlıklarımızın tamamının veya büyük ölçüde bir kısmının birleşme, devralma, iflas veya tasfiyesi ile bağlantılı olarak süreç için gerekli olduğu ölçüde üçüncü taraflara ifşa etme hakkını saklı tutarız.

Kişisel verilerinizi, veri koruma mevzuatına uygun düzeyde koruma sağlayan veri aktarım sözleşmemizin, verinin aktarılacağı tarafça kabul edilmesi halinde aktardığımızı belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.